Algemene voorwaarden

Petroleumkachel.nl is een handelsnaam van het bedrijf Versatile Online B.V.

Voor Versatile Online staan goede producten en een uitstekende service aan onze klanten centraal. Om alles soepel te laten verlopen zijn er wel enkele spelregels, daar dienen deze voorwaarden voor.

Wij hopen dat je in alle gevallen tevreden zult zijn met de door ons geleverde producten en service. Wanneer je onverhoopt toch klachten hebt of ontevreden bent, neem dan contact met ons op, zodat we er alles aan kunnen doen om tot een passende oplossing te komen.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Versatile Online aangaat en op de uitvoering daarvan. Door een bestelling te plaatsen per telefoon, fax, e-mail of internet gaat u met deze voorwaarden akkoord. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

2. Orderbevestiging
Wanneer u een bestelling plaatst per email of het internet, ontvangt u hiervoor een ontvangstbevestiging. Orders die per telefoon of fax worden geplaatst worden niet bevestigd tenzij u hier specifiek om vraagt.

3. Prijzen en aanbiedingen
Versatile Online hanteert de prijzen zoals deze worden vermeld op de betreffende website van Versatile Online. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Betaling
Bij Versatile Online kunt u betalen door middel van iDEAL, vooruitbetaling of credit-card. Uw bestelling wordt verzonden zodra het factuurbedrag is ontvangen.

5. Levering
Versatile Online zal te allen tijde proberen uw order snel te leveren. Wanneer het product op voorraad is streven wij ernaar om uw bestelling tijdens werkdagen binnen 24 uur te verzenden. U ontvangt hierover altijd bericht.

De maximale levertijd van producten bedraagt 30 dagen tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en bieden wij u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden door ons uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort.

Versatile Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangekondigde levertermijn. Een bestelling wordt bezorgd op het door u aangegeven adres. Voor alle vragen omtrent de levering van een bestelling kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

6. Retourzendingen
Alle bestellingen worden voor verzending nauwgezet gecontroleerd op gebreken. Wanneer het onverhoopt mocht gebeuren dat u een product toch niet naar behoren heeft ontvangen kunt u het product retourzenden. Alle retourzendingen dienen voorzien te zijn van het ordernummer, naam van de verzender en duidelijk omschreven de reden van retour. Een retourzending dient vooraf altijd te worden aangemeld per email of telefoon. Versatile Online zal u, na gebleken ondeugdelijkheid, laten kiezen uit omruiling of terugbetaling van de gefactureerde productprijs. Alle gemaakte transportkosten zijn in dit geval voor rekening van de koper.

7. Garantiebepalingen
7.1 Versatile Online garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.3 Versatile Online is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Versatile Online. Versatile Online is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
7.4 Indien Versatile Online, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Versatile Online of de fabrikant zijn verricht
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

7.6 De koper is gehouden Versatile Online te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Versatile Online mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Versatile Online te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Versatile Online zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

7.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

8. Afkoelingsperiode

De klant heeft tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling het recht de bestelling te retourneren zonder opgave van reden. Reeds geplaatste bestellingen die nog niet geleverd zijn kunt u annuleren per telefoon of email. Vermeld hierbij duidelijk het ordernummer. Reeds ontvangen producten kunnen enkel worden teruggestuurd zonder beschadigingen of gebruikssporen en in originele en onbeschadigde verpakking. Alle gemaakte transportkosten zijn in dit geval voor rekening van de koper.

9. Aansprakelijkheid

Versatile Online aanvaart geen enkele aansprakelijkheid, tenzij deze uit grove schuld of nalatigheid voortkomt. In dat geval ligt de bewijslast van grove schuld of nalatigheid bij de klant. Versatile Online is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuist of oneigenlijk gebruik van de geleverde producten en voor schade veroorzaakt door welke vorm van overmacht ook. Versatile Online is niet aansprakelijk voor drukfouten, foutieve en/of onvolledige informatie.

10. Geschillen

Indien u niet tevreden bent over producten van Versatile Online of de levering daarvan, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Vermeld hierbij altijd het ordernummer. Alle klachten zullen door Versatile Online serieus in behandeling worden genomen.

11. Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden door Versatile Online in hoge mate gerespecteerd. Deze informatie zal nooit ter beschikking worden gesteld aan derden, ook niet tegen betaling. U kunt uw gegevens welke bij ons bekend zijn, te allen tijde opvragen. Meer informatie over onze privacyverklaring.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden: zijn van toepassing met ingang van de besteldatum of ondertekende offertedatum; gelden voor alle bestellingen of opdrachten die na deze datum aan ons worden gegeven; gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe bestellingen of opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven; en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen.

12.2 Op iedere overeenkomst van Versatile Online is Nederlands recht van toepassing.

12.3 Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Versatile Online.